UNIWERSYTET WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOLOGII

Formatowanie pracy magisterskiej, jej marginesy, odstępy, czcionki itp. itd. Wiadomo, że różne uczelnie mają różne wymagania - stąd pisząc o nich podawajcie nazwę szkoły wyższej.
admin
Administrator
Posty: 17
Rejestracja: 29 kwie 2016, 22:45

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOLOGII

Post autor: admin »

Format pracy: A4
Kolor papieru: biały
Gramatura papieru: 80g/ark.
Kolor druku: czarny (dopuszczalne inne kolory na wykresach, rysunkach, zdjęciach, itp.)
Nadruk: jednostronny
[Uwaga: Wymóg nadruku jednostronnego nie dotyczy egzemplarza składanego w dziekanacie w celu archiwizacji. Dziekanat wymaga, by kartki egzemplarza archiwalnego zadrukowane były obustronnie.]
Objętość tekstu głównego: zależna od treści pracy, klarownego przedstawienia zagadnień, badań i wniosków, zazwyczaj w przedziale 60-100 stron
Strona tytułowa: wg wytycznych dziekanatu
Marginesy (jednakowe dla całego tekstu):
lewy = 2,5 cm
na oprawę = 1,0 cm
prawy = 2,5 cm
górny = 2,5 cm
dolny = 3,0 cm
stopka = 1,5 cm od dolnej krawędzi
Uwaga: Wykorzystanie funkcji zdefiniowania marginesu na oprawę umożliwia zachowanie estetyki i czytelności stron zarówno w przypadku nadruku jednostronnego jak i dwustronnego.
Uwaga: Często spotyka się wytyczne, by prawy margines wynosił 1,5 cm. Dotyczy to jednak przede
wszystkim tekstów kierowanych do druku, które następnie są edytowane w fazie wydawniczej.
W przypadku pracy magisterskiej, która jest „produktem” końcowym, zaleca się ze względów
estetycznych przyjmować proponowane powyżej wymiary.

Czcionka: Times New Roman (lub inna o podobnym stopniu czytelności i wielkości bezwzględnej)
Wielkość i styl czcionki:
10 – normalna (przypisy, tytuły tabel, rysunków, wykresów)
12 – normalna (tekst główny i tytuły podrozdziałów 2. i 3. rzędu)
12 – pogrubiona (tytuły podrozdziałów)
14 – pogrubiona (tytuły rozdziałów)

Interlinia: 1 ½
Uwaga: W celu czytelnego wyodrębnienia poszczególnych części tekstu zaleca się stosować dodatkowy odstęp 12 pkt przed akapitem tytułowym podrozdziału.
Uwaga: Rozdziały należy rozpoczynać zawsze od nowej strony.

Akapit: wyjustowany, z wcięciem pierwszej linii 1,25 cm od lewej strony, wydzielony wg zasady „nowa myśl – nowy akapit”.
Uwaga: Dla uzyskania przejrzystości tekstu zaleca się tworzenie akapitów nie dłuższych niż 15 wersów, a także unikanie kumulacji bezpośrednio występujących po sobie akapitów krótkich, kilkuwersowych. Należy także zwracać uwagę, by ostatnie słowa rozdziału nie wypadały na osobnej
stronie – przyjmuje się, że na kartce powinno być nie mniej niż 3 zadrukowane linie.
Uwaga: Jeżeli wyjustowanie spowoduje duże odstępy między wyrazami, co zdarza się przy użyciu wyrazów wieloliterowych, warto dokonać podziału takiego wyrazu przy pomocy funkcji ręcznego dzielenia (w edytorze MsWord: jednoczesne wciśnięcie klawiszy „CTRL” i „–” w miejscu planowanego
wystąpienia podziału).
Uwaga: W celu odpowiedniej edycji tekstu należy korzystać z narzędzi systemowych, a więc np. unikać wstawiania pustych linii (podwójne uderzenie klawisza ENTER) czy też wielokrotnego spacjowania.

Numeracja poszczególnych części tekstu: cyfrowa wielorzędowa, wg wzoru
Rozdział 1. Tytuł rozdziału
1.1. Tytuł podrozdziału pierwszego rzędu
1.1.1. Tytuł podrozdziału drugiego rzędu
Rozdział 2. Tytuł rozdziału
Uwaga: W celu uzyskania efektu przejrzystości podziału tekstu zaleca się unikać tzw. tekstów wiszących, tzn. po tytule danego rzędu powinien znajdować się od razu tytuł podrozdziału niższego rzędu.
Uwaga: Po tytułach nie stawia się znaków przestankowych.

Wyliczenia: w ciągu z tekstem lub w tzw. słupku, jedno pod drugim, lecz zgodnie z regułą konsekwencji – raz przyjęty sposób powinien być stosowany w całej pracy.
Uwaga: W celu czytelnego wyodrębnienia poszczególnych części tekstu zaleca się stosować odrębny sposób oznaczania numeracji rozdziałów i wyliczeń, co oznacza, że w tym drugim przypadku zastosowanie mają litery małe lub wielkie oraz znaki typu myślnik lub gruba kropka.
Uwaga: W przypadku wyliczeń elementów o różnym poziomie ogólności zaleca się z góry przyporządkować odpowiednim poziomom dany znak wyliczenia i stosować go konsekwentnie w całej pracy, np. małe litery dla elementów o wyższej hierarchii lub wyŜszym stopniu ogólności zaś
myślnik dla elementów wobec nich podrzędnych.

Tabele i rysunki umieszcza się w tekście poszczególnych rozdziałów lub (w przypadku dużej ich ilości) w osobnej części pracy.
Uwaga: Numeracja tabel i rysunków powinna być zgodna z numeracją rozdziałów, tzn. w rozdziale 1. powinna również rozpoczynać się od 1, np. Tab. 1.1 dla pierwszej tabeli lub Rys. 1.3. dla trzeciego rysunku. Numerację tabel i rysunków należy kontynuować niezależnie od siebie dla
każdego z rozdziałów.
Uwaga: Każda tabela czy rysunek powinny posiadać swój tytuł oraz opis źródła, skąd pochodzą zamieszczone dane. Źródłem może być cytowana literatura przedmiotu lub opracowanie własne.
Uwaga: Zwyczajowo tytuł i opis źródłowy umieszcza się nad tabelą oraz pod rysunkiem.

Cytaty:
- krótkie, liczące do kilkudziesięciu wyrazów, umieszcza się bezpośrednio w tekście ciągłym bezwzględnie oznaczając je na początku i końcu cudzysłowiem i odwołaniem bibliograficznym podającym dokładne źródło zapożyczenia.
- długie, liczące więcej niż 30-40 wyrazów, należy wyodrębnić w osobnym akapicie, z powiększonym o 1,5 cm lewym marginesem, oznaczając je czcionką kursywą i na końcu podając dokładne odwołanie bibliograficzne.
Uwaga: Zaleca się ograniczać dosłowne cytowania fragmentów publikacji na rzecz ich omówienia własnymi słowami.

ODPOWIEDZ